Prokletí napajedelského zámku 3 – radnice vrací úder

Jak už jsem tu mnohokrát zmínil, nezačal jsem psát tento „zámecky miniseriál“ proto, abych snad poškozoval dobré jméno společnosti Zámek Napajedla, s.r.o. Vlastně jsem pouze chtěl porozumět tomu, co vedlo majitelé zámku k nenadálému uzavření areálu. Rozhodl jsem se proto oslovit obě strany. První na řadě byl zámek. Petra Psotková mi poslala mail, na jehož základě jsem sepsal předcházející článek. Petřin mail jsem ovšem také rovnou přeposlal na adresu Zbyňka Ohnoutka, napajedelského místostarosty, aby se k celému prohlášení, můžeme-li to tak nazvat, vyjádřil. A jak jsem předpokládal si tuto příležitost nenechal ujít.

Reakci pana místostarosty, jehož jméno se v souvislosti s aférou často skloňuje, si dovolím uvést v celém znění v rámci tohoto příspěvku. Aby nedošlo k nejasnostem, dále uveřejňuji i mail od paní Psotkové, který najdete na tomto odkaze. Psotková mimo jiné napsala, že město celou dobu odmítalo informovat občany o realitě, tak zde přichází ona realita. Čtěte pozorně.

Odpověď Zbyňka Ohnoutka:

„Ke spekulacím o průchodu uvádíme, že areál nikdy nebyl po právu průchozí.“

 To není pravda. Předchozí majitel areálu umožňoval po desetiletí průchod mezi severní a jižní branou areálu. V tomto období také nedocházelo k problémům mezi obyvateli města a majitelem; ty nastaly až poté, kdy nový majitel areál v r. 2010 uzavřel (s odvoláním na dendrologický posudek, který nebyl nikdy předložen – jak uvádím níže).

 „Existující věcné břemeno přístupu ke Klubu kultury plně respektujeme.“

To opět není pravda. Podle smlouvy o zřízení věcného břemene není právo vstupu a vjezdu, jakož i právo východu a výjezdu severní a jižní branou areálu zámeckého parku v Napajedlích nijak časově omezeno a neváže se na žádnou konkrétní hodinu či akci probíhající v budovách, které vlastní město.

 Toto právo je v přímém protikladu s „Provozním řádem“, který vydal zámek zcela svévolně a bez jakékoliv konzultace s oprávněným z věcného břemene – tedy městem.

Hlavním předmětem sváru je rozdílný výklad Smlouvy o věcném břemenu. Právní názor města je takový, že ačkoli se věcné břemeno týká přístupu k budovám ve vlastnictví města, zajišťuje i průchod mezi oběma branami. Smlouva nám totiž zabezpečuje právo chodit a jezdit přes dotyčné pozemky, právo vstupu a vjezdu, jakož i právo východu a výjezdu severní a jižní branou areálu zámeckého parku v Napajedlích. Z opatření učiněných zámkem dne 1.7.2013 vyplývá nejen že popírají právo průchodu, ale dokonce si odlišně vykládají i neomezené právo přístupu k budovám v majetku města.

 Dalším sporným bodem je přesná definice oprávněného z této smlouvy. Tím je město Napajedla. Právní názor Zámku Napajedla s.r.o. je však takový, že oprávněným nejsou občané města, ale jen jeho zástupci, v krajní podobě snad jen paní starostka.

 Pokud vycházíme ze zákona o obcích je město definováno jako samosprávné společenství občanů. Právem chůze a jízdy proto dle názoru města disponují všichni jeho občané. Ostatně klub kultury zajisté neslouží pouze paní starostce, ale všem občanům města. Opatřeními učiněnými zámkem dne 1.7. je výrazně limitována činnost Divadelního souboru Zděňka Štěpánka a činnost loutkového souboru.

 „Jakákoli diskuse s městem Napajedla je podmíněna seriózním zájmem města o dohodu podobnou té se sportovními kluby a závazkem města hradit škody způsobované vandaly, podílet se na údržbě a bezpečnosti a schopností policie takovým situacím předcházet.“ 

Smlouva předložená sportovním klubům (a doposud neuzavřená) je obdobou Smlouvy o způsobu plnění práv související se smlouvou o zřízení věcného břemene ze dne 19.7.2010 uzavřenou mezi městem a Zámkem Napajedla s.r.o., pouze závazek úhrady škod způsobených vandaly  je tam nově. Město se nikdy podobným způsobem zámku nezavázalo a zavázat ani nemohlo a to především z důvodu, že město nemůže nést právní a finanční zodpovědnost zaakty individuálního vandalství, které ostatně nijak nesouvisejí s věcným břemenem, protože jsou v drtivé většině páchány ve zcela odlišných lokalitách, než jsou komunikace dotčené věcným břemenem.

 Smlouva o způsobu plnění práv souvisejících se smlouvou o zřízení věcného břemene z r. 2010 vznikla z iniciativy města a představovala – jistě nikoliv optimální – kompromis; vznikala klopotně a dlouho. Přesto po dobu téměř tří let zajišťovala vzájemné soužití zámku a města v areálu parku. To vše se změnilo 1.7. letošního roku.

Skutečností hodnou povšimnutí je i nerespektování výpovědní lhůty Smlouvy o způsobu plnění práv, kterou městu zámek vypověděl dne 25.6.2013. Tato lhůta je ve smlouvě stanovena na 6 měsíců. Smlouva včetně Provozního řádu by tedy měla stále platit až do uplynutí lhůty a skončit ke dni 31.12.2013. Opatření ze dne 1.7.2013 jsou důkazem nedodržení výpovědní lhůty. Tato smlouva byla navíc výsledkem několikaměsíčního jednání a seriózního zájmu města o dohodu a ze strany města byla po celou dobu dodržována.

 „Celé roky naše společnost plnila vše stanovené, co víc, celé roky toto bylo nad rámec daného, po městě jsme chtěli jen součinnosti v oblasti bezpečnosti a pořádku, jasných pravidel.“

 Smlouvou o způsobu plnění práv souvisejících se smlouvou o zřízení věcného břemene ze dne 19.7.2010 se zámek zavázal poskytnout zdarma plochy zámeckého parku ke konání akcí pořádaných městem nebo jím zřízených organizací. Tato plocha byla znázorněna v příloze č.1 a jednalo se o louku pod rybníčkem. Zámek tento svůj závazek dodržel jen v prvním roce platnosti smlouvy v roce 2010 a pak již nikdy.

 Zámek v období od uzavření zmíněné smlouvy v roce 2010 až do půli dubna 2013 nepřišel s žádným konkrétním požadavkem; dne 16. dubna město obdrželo dopis podepsaný jednatelkou Zámku Napajedla s.r.o. s žádostí o zajištění dodržování ustanovení provozního řádu a o stanovení termínu schůzky. Mgr. Gajdošík byla pozvána na jednání rady města 15. května 2013, kde oznámila bez zdůvodnění, že záležitost předává právníkům.

 „To, že město celé roky dělalo, že „neslyší“, když jsme je vyzývali, ať informují občany o realitě, je skutečnost.“

 Informování občanů o dění v zámeckém areálu v roce 2010 bylo v dostatečné míře uskutečněno prostřednictvím Napajedelských novin ve vydáních červenec/srpen, září/říjen. Byly uveřejněny následující dokumenty: otevřený dopis Mgr. Gajdošík občanům, provozní řád, stanovisko města, smlouva o způsobu plnění práv, článek týkající se dohody o údržbě zámeckého parku, reakce Ing. Toufara na dopis Mgr Gajdošík. 

Naopak – zámek se neobtěžoval informovat město o tom, že podstatnou část areálu převedl na individuálního vlastníka – Mgr. Gajdošík. Tento převod významně ovlivnil závazky obsažené ve smlouvě o způsobu plnění práv souvisejících s věcným břemenem. Ta je totiž uzavřena se Zámkem Napajedla s.r.o., nikoliv s Mgr. Gajdošík.

 „Proč město s námi normálně nekomunikuje. Vždyť neoslovili ani našeho právníka, pokud by to neudělal on sám, žádný kontakt by nenastal.“

Paní Psotková zřejmě žije v přesvědčení, že pokud zámek učiní opatření, kterými šmahem poruší všechny předchozí pracně dosažené dohody, je to „normální komunikace“ a je na městě, aby přišlo s prosíkem a návrhy řešení. Toto její přesvědčení město v žádném případě nesdílí.

 O jednotlivých krocích nejlépe vypoví REKAPITULACE celé kauzy:

 V r. 2002 je uzavřena mezi ALIACHEM a.s. a městem Napajedla smlouva o zřízení věcného břemene; tato smlouva zřizuje pro město právo chůze a jízdy přes pozemky ve smlouvě vyznačené, právo vstupu a vjezdu, jakož i právo východu a výjezdu severní a jižní branou areálu zámeckého parku, vč. zastavení a stání vozidel v souladu s dopravním značením.

Věcné břemeno je oboustranně dodržováno.

 V r. 2008 kupuje společně s napajedelským  zámkem i pozemky dotčené věcným břemenem od Fatry a.s. (právního nástupce ALIACHEM a.s.) Zámek Napajedla s.r.o. (pro zjednodušení nadále jen zámek). Samozřejmě vč. věcného břemene. 7. června 2010 oznamuje zámek, že uzavírá zámecký park do odvolání, a to s ohledem na to, že „… jsou krizové všechny stromy a dřeviny v zámeckém parku vzhledem k povodním.“ 12.7.  jedná se zámkem rada města; na tomto jednání zámek slibuje poskytnout městu odborné dendrologické posouzení, které by potvrdilo či vyvrátilo obavy o bezpečnost občanů.

Odborné dendrologické posouzení nebylo předáno.

Zámek předložil pouze dopis ředitele společnosti SAFE TREES, s.r.o., který neobsahuje posouzení stavu porostů v zámeckém areálu; zmiňuje se však o nutnosti omezení volného pohybu osob v parku, zejména v období silného větru a bouřek.

Město, vědomo si zdlouhavosti příp. soudního sporu i dílčího porušování povinností ze smlouvy o věcném břemenu ze strany některých občanů, nadále jedná; výsledkem je Smlouva o způsobu plnění práv souvisejících se smlouvou o zřízení věcného břemene z 19.7.2010, která upřesňuje práva a povinností zámku a města vyplývajících z věcného břemene. Její součástí je mj. Provozní řád, vydaný společně zámkem a městem. Dne 23.8. 2010 se uskutečňuje jednání mezi městem a zámkem, které vymezuje opatření k tomu, aby mohl být areál zámeckého parku otevřen k 1.9. 2010. Tato opatření mají být zavedena na přechodné období do vyhotovení dendrologického posudku společností SAFE TREES, s.r.o. – do konce října. Dále je dohodnuto, že budou vedena jednání, která povedou k podpisu dodatku smlouvy o věcném břemenu; právní zástupce města vyzývá právního zástupce zámku k předložení návrhu dodatku do konce října.

Dendrologický posudek nebyl předložen. Návrh dodatku smlouvy nebyl předložen.

Město se nadále snaží o smírné řešení. Předkládá návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o způsobu plnění práv souvisejících se smlouvou o zřízení věcného břemene, doplňující původní smlouvu o otevření alespoň části zámeckého parku široké veřejnosti.

Tento dodatek je zámkem odmítnut.

 V prosinci 2010 kupuje od zámku podstatnou část pozemků dotčených věcným břemenem Mgr. Eva Gajdošík.

O této skutečnosti se neobtěžuje informovat město, přestože to může mít podstatný vliv na další fungování Smlouvy o způsobu plnění práv souvisejících se smlouvou o zřízení věcného břemene. Ta je totiž uzavřena, jak shora uvedeno, mezi městem a zámkem, nikoliv Mgr. Gajdošík.

 Dne 16. dubna 2013 město obdrželo dopis Zámku Napajedla s.r.o. s žádostí o zajištění dodržování ustanovení provozního řádu a o stanovení termínu schůzky. Město zve jednatelku společnosti na jednání Rady města dne 15. května 2013.

 Zde Mgr. Gajdošík neuvádí konkrétní porušení provozního řádu, neuvádí náměty k jednání; omezuje se na sdělení, že záležitost předává právníkům. S tím i jednání rady opouští.

 Dne 24.6. 2013 zámek jednostranně vypovídá Smlouvu o způsobu plnění práv souvisejících se smlouvou o zřízení věcného břemene s výpovědní lhůtou 6 měsíců.

 Dne 1.7. 2013 zámek bez předchozího projednání s městem omezuje přístup do zámeckého parku, vydává jeho nový provozní řád, staví bariéry na pozemcích dotčených věcným břemenem… atd.

Současně oznamuje, že v případě jakýchkoliv dotazů má být kontaktován přímo právní zástupce zámku.

Závěrem tohoto příspěvku chci poděkovat panu Ohnoutkovi za jeho velmi vstřícný přístup a za všechen čas, který věnuje kauze zámku.

Pokračování příště

Reklamy
Označeno tagem , , , , , , ,

14 thoughts on “Prokletí napajedelského zámku 3 – radnice vrací úder

 1. Petr Lhota píše:

  Divím, se, že pan místostarosta je ještě ve funkci. Však budou brzy volby. Je třeba hájit nejen zájmy občanů a přístup k načerno postaveným budovám, ale je třeba také ctít soukromé vlastnictví. Vždyť hrabě Aristides Baltazzi také nepouštěl veřejnost do parku. Tak proč pokračovat v komunistických zvyklostech? Doba, kdy je všechno všech a pro údržbu a opravy nic nikoho, je již dávno pryč.

 2. mira píše:

  panebože PETŘE LHOTO máš všech pět pohromadě nebo neumíš číst? nebo jsi natvrdlý? přečti si PROSÍM ještě jednou a pozorně ten článek..

 3. Dědek píše:

  Pan Ohnoutek ve svém komentáři uvádí:
  Naopak – zámek se neobtěžoval informovat město o tom, že podstatnou část areálu převedl na individuálního vlastníka – Mgr. Gajdošík. Tento převod významně ovlivnil závazky obsažené ve smlouvě o způsobu plnění práv souvisejících s věcným břemenem. Ta je totiž uzavřena se Zámkem Napajedla s.r.o., nikoliv s Mgr. Gajdošík.

  Mám jisté pochybnosti, že město o tomto převodu nevědělo.Na LV u parcely 280/1 je zapsán vlastník parcely MGr.Gajdošík a dále zástavní právo, předkupní právo a věcné břemeno.Domnívám se, že zápis na katastru není možné provést bez vědomí a souhlasu majitelů, kterých se věcné břemeno týká.
  Může to pan Ohnoutek vyjasnit?

 4. Martina píše:

  Dědku,ty musíš být velký myslitel!Když Fatra prodávala zámek a měla na pozemcích věcné břemeno,tak se také před prodejem měla obracet na město?Vy už opravdu tady blbnete!!!Uvědomte si,co tady plodíte za hovadiny.Než něco takového napíšu,tak si to ověřím.To město s tím nemá nic společného.Takže když by se zámek prodával,věřte,že to s městem opravdu nikdo nebude konzultovat,a ani to není jeho povinností.

  • Dědek píše:

   Milá Martino,
   domnívám se, že se hluboce mýlíš.Smlouva o zřízení věcného břemene je sepsána mezi stranou povinnou a stranou oprávněnou.
   Stranou povinnou je v tomto případě majitel zámku a přilehlých pozemků a stranou oprávněnou v tomto případě je MĚSTO NAPAJEDLA. Pokud mně nevěříš, najdi si zmíněnou smlouvu v posledních Napajedelských novinách.Při změně vlastníka je nutno sepsat smlouvu novou!
   Ty expresivní výrazy na mou adresu si laskavě odpusť.

 5. mira píše:

  dědku: zápis na katastru JE MOŽNO provést bez vědomí a souhlasu majitelů, kterých se věcné břemeno týká.

 6. Martina píše:

  Milý dědku,je to s tebou ještě horší,než jsem si myslela.Skutečně tady „planceš “ velké nesmysly a vytváříš pocit,že někdo dělá něco zlého.Zajdi si za právníkem,a nech si vyložit problematiku převodu nemovitostí zatížených věcným břemenem.

 7. Pavel píše:

  A proč teda,když Fatra zámek prodala,a smlouva o věcném břemenu byla sepsána mezi Aliachem a městem,nebyla dlle dědka sepsána smlouva nová?To je dle jeho teorie tato smlouva neplatná?Ta smlouva,dle které se dnes vše řídí,nikdy nebyla sepsána se společností Zámek Napajedla s.r.o.

  • Dědek píše:

   Ohnoutek ve svém příspěvku tvrdí, že smlouva byla sepsána mezi zámkem a městem. Přečti si to pořádně ješte jednou.

 8. mira píše:

  OMG Dědku – mezi zamkem a mestem byla sepsana Smlouva o způsobu plnění práv souvisejících se smlouvou o zřízení věcného břemene. TY SI TO PRECTI JESTE JEDNOU.

 9. Kamil Braun píše:

  Díky!
  Skvěle sepsaná trilogie – hochštapler,kverulant,alibista v hlavních rolích.
  Všechny tři jsem četl jedním dechem a moc se těším na pokračování,držím palce a pevné nervy.

  kamilb

 10. Dědek píše:

  Další díl tohoto příběhu je chráněn heslem.Jak se k heslu dostat? nebo je to určeno jen pro vybrané?

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Ema mele

tragikomické historky

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

VEGANPALEO

......veganství & paleo diet.....

The Genealogy of Style

All the epigones find their own way

Šťastný blog

Zápisky o hledání osobního štěstí

Growing Wild

"Because life isn’t all about growing up, it’s about growing wild!"

Veganovo svědomí

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

%d bloggers like this: